Hạt Giống Dưa Hấu

  1. Hạt giống Dưa Gang
    10,000đ
    20 Hạt
  2. Hạt giống Dưa hấu nụ
    10,000đ
    1gr (~10 hạt)